Както е добре известно, упражняването на дейност в туристическия сектор изисква лицето или фирмата да притежава необходимия лиценз, отговаряйки на определени условия за получаването му. Лицензирането се извършва в Агенцията по туризма, съгласно Закона за туризма. За клиента е трудно да направи еднозначно разграничение между туристическа  агенция и туроператор.

Туроператорът е фирмата, която оформя пакет от туристически услуги и определя неговата цена. Този туристически пакет се предоставя за продажба на една или няколко туристически агенции срещу комисионна или отстъпка. Много редки са случаите, в които туроператорът има контакт с крайния клиент и сам продава услугите си.

Тутоператор и туристически агент

Tуристическата агенция сключва договор с всеки туроператор, чиито услуги продава, като в него се регламентират правилата и форматът на използваните документи, прилаганите цени и отстъпки, на базата на които агенцията получава своето възнаграждение. Всички документи за туристическата услуга се издават от туроператора, а се предоставят на клиента от туристическата агенция. Тя е в качеството на посредник и дистрибутор на различни туроператори. От друга страна, туроператорът също се явява и туристическа агенция на различни авиокомпании, относно покупката на самолетни билети.

Платформата ПАСОСС-Ваучери осигурява равноправни възможности и на туроператор, и на туристическа агенция, да създава онлайн и в реално време необходимите ѝ електронни документи, във формат и последователност, които съответстват най-добре на технологията на работа и фирмената политика.

Туристическата агенция има възможност да описва в ПАСОСС-Ваучери направените резервации чрез функцията Резервации за туристически услуги.,Също така, тя има може да описва и следи плащанията по фактурите издадени ѝ от турооператора. При този начин на работа туристическата агенция може да се ориентира за собствената си печалба, генерирайки лесно и бързо подходяща справка, За улеснението на този процес, в програмата е разработен и трансфера на данни в реално време от най-използваната платформа за резервация на самолетни билети Amadeus – за всяка направена резервация от определена авиокомпания, потребителят своевременно получава пълна информация. За тази услуга той начислява такса резервация, за която в програмата са предоставени две равностойни възможности – да се включи на отделен ред в Протокол за самолетен билет или да се оформи самостоятелно в отделна фактура. И за двата случая могат да бъдат генерирани нужните форми, справки и отчети.

Потребителят, независимо дали е оператор или агент, сам избира кога и какъв електронен документ да издаде. Програмата осигурява само автоматичното му генериране при поискване.


Програмата предлага и други улеснения, както за туристическите агенции, така и за туроператорите, като например изготвяне на файл, чрез който автоматично могат да се осчетоводят издадените фактури за направените разходи. В програмата няма заложен задължителен ред и последователност на издаване на туристическите документи. Това определя потребителят, според утвърдените конкретни бизнес процеси и стандарти в неговата дейност. Според начина си на работа, всяка фирма може да формира набор от документи и различни варианти в последователността на издаването им. Улеснението да се ползват многократно въведените потребителски данни осигурява оптимизация и автоматизация на процесите. Например, туристическият договор (Договор за организирано туристическо пътуване) е важен документ за туроператора, но туристическата агенция обикновено го пропуска.

Примерна схема 1

Сравнително опростена верига електронни документи, често прилагана при работа само с готови туристически пакети
 • Договор

  за туристическа услуга

 • Проформа фактура

  очаква плащане

 • Ваучер

  след получаване на плащането

 • Фактура

  за осчетоводяване на доставката

Примерна схема 2

Най-опростената схема, прилагана при работа с крайни клиенти и готови пакети туристически услуги
 • Ваучер

  за платен туристически пакет

Примерна схема 3

Продажба на самолетни билети през Amadeus (с автоматичен трансфер на данните) или друга система (ръчно въвеждане)
 • Резервация на самолетни билети

  автоматичен трансфер на данни
  или ръчно въвеждане

 • Протокол за самолетен билет

  цена на авиокомпанията (без комисионна)

 • Фактура

  комисионна на агента

Примерна схема 4

Дълга верига електронни документи, при обемни туристически услуги
 • Договор

  за пакет туристически услуги

 • Резервация

  на туристическите услуги

 • Проформа фактура

  подготовка за плащане

 • Ваучер

  получено плащане

 • Фактура

  осчетоводяване на доставката

Примерна схема 5

Продажба на отделни туристически услуги (без туристически пакет)
 • Резервации на тур. услуги

  свободен избор, без пакет

 • Проформа фактура

  очаква плащане

 • Фактура

  след получаване на плащането

 • Приемо-предавателен протокол

  всички документи са готови