Избери последователно от Главно меню > Администрация > Настройки > Ваучери. Отваря се диалог за попълване на някои параметри, прехвърлящи се автоматично при създаване на туристически договори, резервации на туристически услуги и ваучери. Въведената информация ще се генерира автоматичното при създаване на посочените електронни документи.

Настройка на ваучери

Настройки за туристически договори и ваучери

Повечето параметри имат по две полета за стойност – на български език и на английски език. Попълни и двете, ако ще ползваш англоезични и/или двуезични (двувалутни) електронни документи. Полето на английски език може да бъде попълнено и по-късно, когато се наложи, като промяната влиза в сила за новите документи и няма да засегне вече издадените – те остават във форма́та, в който са записани последно.

Настройки за резервации тур. услуги

Отметката Автоматична номерация осигурява автоматично генериране на последователни номера на резервациите за туристически услуги. Автоматично генерираните номера могат да бъдат редактирани ръчно при нужда.

Други настройки за тур. договори

ПАСОСС-Ваучер предоставя богат набор допълнителни полета с данни и възможност всеки потребител сам да прецени кои от тях да ползва при изготвяне на документи за резервация на туристическа услуга, туристически договор и/или ваучер. В някои от тях се въвежда стойност (текст) по подразбиране, а за други са поставя само отметка (вкл/изкл).

Общи условия е голямо текстово (двуезично) поле, което може да се попълни и форматира ръчно или да се копира готов форматиран текст от външен файл във формат MS Word®. В случай, че решиш да редактираш копирания текст или форматирането му, в програмата са предвидени базисни инструменти, с които това да се направи лесно и удобно. Общите условия се включват в Договора за туристическа услуга ().

Бланки

При създаването на ваучер, програмата предлага освен широка (стандартната А4) бланка и ползване на тясна бланка. В този икономичен режим, на една страница А4 се разполагат по ширина два ваучера.

Предвидена е възможност за визуализация на лого в избраната бланка, като тази настройка не се съобразява със зададеното лого във фирмените данни (Администрация > Настройки > Фирмени данни, link с котва), затова тук трябва да бъде качено изображение (ново или същото, във формат jpg / png / gif). Логото се добавя самo в бланката Ваучер, като каченото изображение се помества в автономно поле, чиито максимални размери са определени така, че документът да се събере оптимално на една страница. Използването на изображение с по-голяма ширина от максималната ще предизвика мащабиране на целия документ, включително намаляване на шрифта. Използването на изображение с по-голяма височина от максималната ще предизвика разделяне на документа на повече от една страница.

По ширина (в хоризонтална посока) каченото изображение се подравнява ляво/център/дясно в максималния размер за съответната бланка, а вертикално зоната се ограничава до височината на изображението. Предвидена е и възможност изображението да бъде мащабирано пропорционално, по зададена ширина, към което ние ви съветваме да прибягвате само в краен случай. Препоръчваме да бъде подготвено специално изображение за конкретната цел, с подходящи размери, цветност и прозрачност.

Освен лого, и при двете бланки, в документа може да се добави фирмен печат на български език и/или фирмен печат на английски език. Зоната за печат е програмно заложена в долния ляв ъгъл на документа, с максимални препоръчителни размери 150х150, без възможности за позициониране и мащабиране. Изображението се разполага под текста на документа, т.е. текстът го покрива. При документ, създаден на български език се ползва Печат (БГ), а при документ, създаден на български език и при двуезичен документ се ползва Печат (EN). Ако потребителят прецени, може да зададе за двата печата едно и също изображение.

Избор на бланка, задаване на лого и печат

Никое от трите изображения не е задължително. Формата на ваучера е добре подредена и без тях, но възможността за добавяне на лого и печати е част от персонализацията на документа.

Повече подробности относно персонализацията на ваучерите с лого и фирмени печати, как да подготвите подходящи изображения, как да ги качите и настроите в системата за тясна или широка бланка, ще намерите тук.

Повече подробности относно персонализацията на ваучерите с лого и фирмени печати, как да подготвите подходящи изображения, как да ги качите и настроите в системата за тясна или широка бланка, ще намерите тук.